<< Terug

 

Algemene Voorwaarden The MKB Company

 

1. Toepassing

Alle werkzaamheden van The MKB Company naar haar opdrachtgevers zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

2. Zorgplicht

The MKB Company zal bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden, op basis van de door opdrachtgever verstrekte informatie.

3. Inschakeling van derden

The MKB Company is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van derden. The MKB Company is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid voor eigen tekortkomingen, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

4. Wijziging in de bevoegdheid van de opdrachtgever

Wijziging in de bevoegdheid van de opdrachtgever of van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover The MKB Company eerst van kracht zijn nadat zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

5. Kredietaanvraag

Alle door The MKB Company gedane voorstellen zijn bedoeld als richtlijn zoals in de kredietaanvraag is vermeld. De definitieve uitkomst alsmede de realisatie van de voorstellen gedaan door The MKB Company zijn voor een groot deel afhankelijk van de aanbiedingen van geselecteerde geldverstrekkers.

6. Opdrachtbevestiging

De opdrachtbevestiging zal gelden als vastlegging van hetgeen tussen partijen is overeengekomen tenzij de inhoud ervan binnen acht dagen na ontvangst door de opdrachtgever schriftelijk is weerlegd. Na goedkeuring dient de opdrachtbevestiging voor akkoord getekend te worden of via e-mail te worden bevestigd.

7. Tussentijdse prijsverhoging tengevolge van overheidsmaatregelen

Indien na het moment van aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst, belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege worden ingevoerd of verhoogd zullen deze aan de opdrachtgever worden doorberekend.

8. Kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden

The MKB Company zal de haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen uitvoeren. Eventuele reclames ter zake de kwaliteit van de door The MKB Company verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering schriftelijk bij The MKB Company te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.

9. Reclames betreffende facturen

Reclames betreffende de door The MKB Company in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende declaratie, schriftelijk door de opdrachtgever te zijn ingediend bij The MKB Company, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde bedragen te hebben geaccepteerd. Reclames geven geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.

10. Verzuim

Ingeval de opdrachtgever de door The MKB Company verzonden factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald en er geen sprake is van een reclame in bovenomschreven zin, is door dit enkele feit, zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist, de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever die in verzuim is, is vanaf dat ogenblik over het openstaande factuurbedrag aan The MKB Company een rente verschuldigd van een procent per maand of gedeelte van een maand.

11. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden door bijschrijving op Rabobank Rotterdam te Rotterdam, rekeningnummer 1699.47.270. op naam van The MKB Company te Rotterdam.

12. Incassokosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering wegens (gedeeltelijke) niet of niet-tijdige betaling komen ten laste van de opdrachtgever, tenzij hieronder anders is bepaald. De hoogte van buitengerechtelijke kosten van invordering zijn 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150.-. De gerechtelijke kosten van rechtsbijstand die ter zake van een geschil tussen de opdrachtgever en The MKB Company zijn gemaakt komen voor rekening van The MKB Company respectievelijk voor rekening van de opdrachtgever indien en voor zover zulks door de uitspraak van de rechter is bepaald. De kosten die The MKB Company in en buiten rechte moet maken indien The MKB Company wordt betrokken in procedures of geschillen tussen een opdrachtgever en een derde, komen voor rekening van de opdrachtgever. Onverminderd het hiervoor bepaalde, komen alle andere kosten die voor The MKB Company uit de relatie met de opdrachtgever voortvloeien binnen de grenzen van de redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.

13. Verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever

Mocht The MKB Company tijdens de looptijd van de aan haar verstrekte opdracht aanwijzingen ontvangen omtrent, gezien de omvang van de verstrekte opdracht, onvoldoende kredietwaardigheid dan heeft The MKB Company het recht de opdracht terug te geven, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot betaling voor reeds verrichte werkzaamheden, tenzij de opdrachtgever zorgdraagt voor vooruitbetaling dan wel adequate zekerheidstelling.

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Annulering opdracht

Vanaf het moment dat de opdrachtbevestiging door de klant is ondertekend en door The MKB Company retour is ontvangen, worden bij de klant na annulering van de opdracht - ongeacht de reden - alle aan onderhavige opdracht bestede uren in rekening gebracht. Het advies uurtarief dat hiervoor wordt gehanteerd bedraagt € 150,- (exclusief BTW) met een minimum van € 2.000.- (exclusief BTW).

15. Overmacht

• 15.1 The MKB Company is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan haar verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, niet of niet tijdige levering door de door haar ingeschakelde geldverstrekkers of andere derden, door welke oorzaak dan ook, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht:

• 15.2 Zodra een onder 1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal The MKB Company daarvan mededeling doen aan opdrachtgever.

• 15.3 Indien nakoming door The MKB Company tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. • 15.4 In geval van een blijvende overmachtsituatie zal na ontvangst van de onder 2 bedoelde mededeling de overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, geacht te zijn ontbonden, onder de verplichting van de opdrachtgever om van The MKB Company af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

16. Geen garanties met betrekking tot resultaten

Hoewel The MKB Company de haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen ten uitvoer brengt, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, verstrekt zij geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden, waaronder door haar verstrekte adviezen.

17. Aansprakelijkheid

• 17.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door The MKB Company verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten The MKB Company’s invloed vallen. Ofschoon de opdracht door The MKB Company naar beste inzichten, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan The MKB Company derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

• 17.2 The MKB Company is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid verder strekken dan het bedrag van de hem voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

18. Auteursrechterlijke bescherming

• 18.1 De door The MKB Company uitgebrachte aanbieding, adviesplan, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven haar (intellectuele) eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de berekeningsmethode en dergelijke, blijft exclusief voorbehouden aan The MKB Company, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.

• 18.2 De opdrachtgever staat er voor in dat de in lid 1 bedoelde eigendommen, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van The MKB Company wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

• 18.3 Indien The MKB Company na aanvaarding van een opdracht van opdrachtgever met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij The MKB Company en staat het opdrachtgever niet vrij zonder toestemming van The MKB Company het concrete voorstel door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van industriële eigendom, aan The MKB Company toebehorende, waardoor opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens The MKB Company. Deze schade wordt begroot op 10% van de door de derde gerealiseerde omzet met een minimum van € 11.344,--, onverminderd het recht van The MKB Company op aanvullende schadevergoeding.

19. Bevoegde rechter

Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of ter zake van de uitleg van deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan het kantongerecht of de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam

20. Toepasselijk Recht

Op alle verhoudingen tussen The MKB Company en haar opdrachtgevers zal uitsluitend Nederlandse recht van toepassing zijn.

21. Afwijkende bedingen

Bedingen afwijkende van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

 

The MKB Company, Ger Ladagestraat 25, 3059 TG ROTTERDAM Rabobank 1699.47.270 - KvK 54207908 – BTW.Nr. 133656482B01

 

 

 

 

<< Contact

 

 

 

Ger Ladagestraat 25, 3059 TG Rotterdam. Tel: 06 462 42 380